Na temelju članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 88/2001, 11/2002), Osnivačka skupština Hrvatske udruge IBCLC savjetnica za dojenje, održana dana 12. prosinca 2009. godine u Splitu, donijela je

STATUT HRVATSKE UDRUGE
IBCLC SAVJETNICA ZA DOJENJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti, prava i obveza članova, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, financiranja i druga pitanja značajna za rad Hrvatske udruge IBCLC savjetnica za dojenje (u daljnjem tekstu: Udruga).

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: Hrvatska udruga IBCLC savjetnica za dojenje.
Skraćeni naziv Udruge glasi: HUSD
Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga će u pravnom prometu rabiti i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: Croatian Association of Lactation Consultants.
Skraćeni naziv na engleskom jeziku glasi: CALC.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Udruga je pravna osoba i ima prava i obveze utvrđene Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o udrugama i ovim Statutom.
Udruga je nevladina i neprofitna organizacija.

Članak 4.

Sjedište Udruge je u Splitu, Šoltanska 2. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 5.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 28 mm sa sljedećim tekstom:
HRVATSKA UDRUGA IBCLC SAVJETNICA ZA DOJENJE SPLIT na obodu i znakom Udruge u sredini.
Pečat čuva i ovlašten/a je koristiti predsjednik/ca Upravnog odbora Udruge, te drugi članovi Udruge koje on/ona ovlasti.

Članak 6.

Udrugu zastupa Predsjednik/ca, Dopredsjednik/ca i Tajnik/ca.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II. CILJEVI I DJELATNOST

Članak 7.

Ciljevi Udruge su sljedeći:

 • promicati ulogu IBCLC savjetnica za dojenje u Republici Hrvatskoj
 • promicati, štititi i podržavati dojenje
 • promicati Etički kodeks IBCLC savjetnica za dojenje
 • osvješćivati javnost o Međunarodnom pravilniku o marketingu nadomjestaka za majčino mlijeko

Članak 8.

U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 7. ovog Statuta Udruga će obavljati
sljedeće djelatnosti:    

 • educirati primarne i sekundarne korisnike/ce
 • promovirati IBCLC savjetnice za dojenje kroz medije
 • prezentirati proizvode u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge
 • nakladnička djelatnost, sukladno posebnim propisima
 • ostale djelatnosti u skladu sa Zakonom

III. ČLANOVI UDRUGE

Članak 9.

Članstvo može biti redovito, podržavajuće i počasno.
Redovitim članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna osoba koja ima važeći status IBCLC savjetnice za dojenje.
Redoviti članovi Udruge su obvezni plaćati godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.
Podržavajućim članovima mogu postati osobe koje nemaju važeći status IBCLC savjetnice za dojenje, ali podržavaju ciljeve i djelatnosti Udruge.
Podržavajući članovi Udruge su obvezni plaćati godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.

Članak 10.

Članom Udruge postaje se potpisivanjem pristupnice s izjavom o prihvaćanju odredaba statuta Udruge te uplatom članarine.

Članak 11.

Upravni odbor može imenovati počasne članove/ice Udruge. Počasnim članom/icom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 12.

Redoviti članovi/ice Udruge imaju pravo:

 • birati i biti birani u tijela Udruge
 • sudjelovati u aktivnostima Udruge,
 • davati prijedloge za rješavanje pitanja od zajedničkog interesa,
 • dobiti stručno - medicinski savjet iz područja dojenja,
 • biti informirani o radu Udruge,
 • koristiti sve povlastice koje Udruga ugovori s drugim pravnim ili fizičkim osobama

Podržavajući i počasni članovi/ice imaju pravo:

 • sudjelovati u aktivnostima Udruge,
 • davati prijedloge za rješavanje pitanja od zajedničkog interesa,
 • dobiti stručno - medicinski savjet iz područja dojenja,
 • biti informirani o radu Udruge,
 • koristiti sve povlastice koje Udruga ugovori s drugim pravnim ili fizičkim osobama

Članovi Udruge imaju dužnost:

 • poštivati odredbe Statuta,
 • poštivati i pridržavati se svih propisa i akata koje donesu tijela Udruge, uključujući i upute Udruge
 • redovito plaćati članarinu,
 • redovito obavješćivati Udrugu o svim podacima i promjenama podataka koje Udruga vodi o svojim članovima
 • sudjelovati u svim aktivnostima Udruge usmjerenima na jačanje djelatnosti Udruge,
 • popularizirati rad Udruge i raditi na širenju članstva Udruge
 • svojim radom i ponašanjem štititi ugled Udruge.

Članak 13.

Članstvo prestaje:

 • prestankom rada Udruge,
 • svojevoljnim istupanjem,
 • isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu,
 • isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta, propisa i akata koje donose tijela Udruge
 • isključenjem zbog ponašanja koje šteti ugledu Udruge
 • uslijed smrti

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini.

Odluka Skupštine je konačna.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 14.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik/ca
 • Dopredsjednik/ca
 • Tajnik/ca

V. SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 15.

Skupština je najviše tijelo Udruge.
Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge.
Skupštinu konstituiraju aktivne članice koje imaju pravo glasa.

Članak 16.

Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut i druge opće akte Udruge,
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora,
 • usvaja financijske izvještaje i donosi smjernice za izradu financijskih planova,
 • usvaja strateške planove i programe rada Udruge,
 • odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada Udruge,
 • odlučuje o visini godišnje članarine,
 • odlučuje o učlanjenju Udruge u međunarodne udruge i organizacije,
 • utvrđuje smjernice za suradnju s drugim udrugama te tijelima državne i lokalne uprave i samouprave
 • odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,
 • razrješuje Predsjenika/cu Upravnog odbora,
 • donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor ili predsjednik/ca Upravnog odbora.

Skupštinu saziva predsjednik/ca Upravnog odbora.
Skupština se saziva na redovita i izvanredna zasjedanja.
Sjednicama Skupštine rukovodi predsjednik/ca Upravnog odbora.
Redovita sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.
Zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predsjedniku/ci Upravnog odbora može podnijeti najmanje 5 redovitih članova/ica Udruge. Uz zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice mora se priložiti i predloženi dnevni red sjednice.
Predsjednik/ca Upravnog odbora mora sazvati izvanrednu sjednicu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva iz prethodnog stavka ovog članka. Ako predsjednik/ca Upravnog odbora ne sazove sjednicu u navedenom roku, predlagatelji mogu sami sazvati izvanrednu sjednicu Udruge.
Poziv na redovitu ili izvanrednu sjednicu Skupštine mora biti poslan svim članovima/icama Skupštine najkasnije 10 dana prije njezina održavanja.
U pozivu na sjednicu Skupštine trebaju biti određeni mjesto i vrijeme održavanja Skupštine te dnevni red.

Članak 17.

Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina redovitih članova/ica Udruge.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova/ica, osim u slučaju iz članka 25. stavka 2.
Pravo glasa imaju samo redoviti članovi/ice. Svaki nazočni član/ica ima pravo na jedan glas.
Skupštini mogu biti nazočni i počasni i podržavajući članovi/ice, ali bez prava glasa i odlučivanja.

VI. UPRAVNI ODBOR

Članak 18.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.
Upravni odbor čini 5 članova/ica koje bira Skupština.
Mandat članova/ica Upravnog odbora traje četiri godine, uz mogućnost da budu ponovno birani/e.
Upravni odbor bira predsjednika/cu i dopredsjednika/cu Upravnog odbora, te tajnika/cu i blaganika/cu Udruge iz redova svojih članova/ica.

Članak 19.

Upravni odbor:

 • predlaže izmjene i dopune Statuta,
 • imenuje predsjednika/cu Upravnog odbora
 • imenuje dopredsjednika/cu Upravnog odbora
 • bira tajnika/cu i blaganika/cu Udruge
 • osigurava rad u skladu sa ciljevima Udruge,
 • provodi odluke Skupštine,
 • predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova/ica,
 • odlučuje o isključenju članova/ica iz članstva,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
 • vodi popis članova/ica Udruge,
 • upravlja financijskim poslovanjem Udruge.

Članak 20.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova/ica Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova/ica.

VII. PREDSJEDNIK/CA UDRUGE

Članak 21.

Predsjednik/ca Udruge:

 • zastupa i predstavlja Udrugu,
 • potpisuje ugovore koje sklapa Udruga,
 • organizira i rukovodi poslovanjem Udruge, te odgovara za zakonitost njezina rada,
 • saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora,
 • daje priopćenja za javnost,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Udruge, te poslove koje mu/joj povjeri Skupština ili Upravni odbor.

Mandat predsjednika/ce Upravnog odbora traje četiri godine, uz mogućnost ponavljanja dva mandata.

Za obavljanje svog posla predsjednik/ca Upravnog odbora odgovara Skupštini Udruge.

Članak 22.

Predsjednik/ca Upravnog odbora može biti razriješen/a dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran/a:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.

Odluku o razrješenju predsjednika/ce donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora ili osam redovitih članova/ica Udruge. U slučaju razrješenja, Skupština će odlučiti o tome hoće li razriješeni predsjednik/ca ostati članom/icom Upravnog odbora.

Dopredsjednik/ca Upravnog odbora mijenja predsjednika/cu Udruge kada za to postoji opravdana potreba.

VIII. DOPREDSJEDNIK/CA UDRUGE

Članak 23.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika/cu u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik/ca.

Dopredsjednika/cu Udruge bira i razrješava Predsjednik/ca na mandat od četiri godine s mogućnošću reizbora.

IX. TAJNIK/CA UDRUGE

Članak 24.

Tajnika/cu Udruge bira i razrješava Skupština Udruge na mandat od četiri godine, s mogućnošću reizbora, za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik/ca Udruge vodi registar članova i zastupa Udrugu.

Članak 25.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik/ca mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju  komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

X. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 26.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Članak 27.

Udruga stječe imovinu:

 • od članarina,
 • od sredstava ostvarenih donacijama članova,
 • od dobrovoljnih priloga i darova,
 • od donacija iz proračuna,
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 28.

Izviješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik/ca Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Članak 29.

Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

XI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 30.

Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.
Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Članak 31.

U slučaju prestanka Udruge njezina se imovina poklanja zakladi ili humanitarnoj udruzi, sukladno odluci Upravnog odbora.

XII. INFORMIRANJE ČLANSTVA

Članak 32.

Članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koje ta tijela donose.
Informacije o aktivnostima Udruge, radu njezinih tijela, te odlukama koje su donesene članovi Udruge dobivaju putem pisanog biltena/glasila Udruge ili službene web stranice.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Statut Udruge stupa na snagu s danom registracije Udruge pri nadležnom tijelu.
Izmjene i dopune Statuta donose se prema postupku za donošenje Statuta.

U Splitu, 2009.
Predsjednik/ca Upravnog odbora: Irena Zakarija Grković

Pretraživanje