Međunarodni pravilnik o marketingu nadomjestaka za majčino mlijeko

Preambula

Zemlje članice Svjetske zdravstvene organizacije (WHO),
- potvrđujući pravo svakog djeteta i svake trudnice i dojilje na primjerenu prehranu kao sredstvo stjecanja i održavanja zdravlja;
- uviđajući da je neuhranjenost dojenčadi dio šireg problema nedostatka obrazovanja, siromaštva i društvene nepravde
- uviđajući da se zdravlje dojenčadi i male djece ne može razlučiti od zdravlja i prehrane žena, njihovog društveno-ekonomskog položaja i njihove uloge majki;
- svjesne da je dojenje neprikosnoven način osiguravanja idealne hrane za zdravo odrastanje i razvoj dojenčadi; da ono stvara jedinstvenu biološku i emocionalnu osnovu za zdravlje kako majke tako i djeteta; da protuupalna svojstva majčinog mlijeka pomažu zaštiti djeteta od bolesti; te da postoji važna veza između dojenja i planiranja obitelji;
- uviđajući da je poticanje i zaštita dojenja važan dio zdravstvenih, prehrambenih i drugih društvenih mjera neophodnih za promicanje zdravog odrastanja i razvoja dojenčadi i male djece; te da je dojenje važan vid primarne zdravstvene zaštite;
- uzimajući u obzir da u slučaju da majke ne doje, ili to čine djelomice, postoji legitimno tržište za hranu za dojenčad te za odgovarajuće sastojke od kojih se hrana priprema; da se primjereno tome ovi proizvodi moraju učiniti dostupnima onima koji ih trebaju putem komercijalnih ili nekomercijalnih sustava distribucije; te da ih se ne smije tržiti ili distribuirati na način koji bi utjecao na zaštitu i promicanje dojenja;
- uviđajući, nadalje, da neodgovarajuće prehrambene navike dovode do neuhranjenosti, oboljenja i smrtnosti dojenčadi u svim zemljama, te da ti neispravni postupci u marketingu nedomjestaka za majčino mlijeko i sličnih proizvoda otežavaju ove velike probleme javnog zdravstva;
- uvjereni da je dojenčadi važno primati odgovarajuću dopunsku hranu obično kada dijete navrši 4 do 6 mjeseci života (naknadna Rezolucija WHO preporuča nadohranu dojenčadi na prsima “oko šest mjeseci”), i da bi se trebalo pobrinuti da se koristi lokalno dostupna hrana; te uvjereni da se takva dopunska hrana ne bi smjela rabiti kao nadomjestak za majčino mlijeko;
- uviđajući da postoji niz društvenih i ekonomskih čimbenika koji utječu na dojenje, i da bi u skladu s time vlade morale stvoriti okolinu koja bi poticala dojenje, pružala odgovarajuću obiteljsku i društvenu potporu i zaštitila majke od čimbenika koji negativno utječu na dojenje;
- potvrđujući da sustavi zdravstvene skrbi, i zdravstveni stručnjaci i drugi zdravstveni djelatnici koji u njima službuju, imaju bitnu ulogu u određivanju prehrambenih navika dojenčadi, u poticanju i olakšavanju dojenja i osiguravanju objektivnih i dosljednih informacija majkama i obiteljima o nenadmašnim vrijednostima dojenja, ili pak, u slučaju potrebe, o pravilnoj primjeni hrane za dojenčad industrijske ili domaće izrade;
- potvrđujući, nadalje, da bi obrazovne sustave i druge socijalne službe valjalo uključiti u zaštitu i promicanje dojenja, kao i u pravilnu uporabu dopunske hrane;
- svjesni da obitelji, zajednice, organizacije žena te druge nevladine organizacije imaju posebnu ulogu u zaštiti i promicanju dojenja, te u osiguravanju potpore neophodne trudnicama i majkama dojenčadi i male djece bilo da one još doje ili ne;
- potvrđujući potrebu da vlade, organizacije iz sustava Ujedinjenih naroda, nevladine organizacije, stručnjaci iz srodnih područja, udruge potrošača i industrija surađuju u djelatnostima kojima je cilj poboljšanje zdravlja i prehrane dojenčadi, male djece i majki;
- uviđajući da bi vlade morale poduzeti niz mjera u području zdravstva, prehrane i socijalne skrbi radi promicanja zdravog odrastanja i razvoja dojenčadi i male djece, te da se ovaj Pravilnik odnosi samo na jedan vid navedenih mjera;
- uzimajući u obzir da proizvođači i distributeri nadomjestaka za majčino mlijeko imaju važnu i konstruktivnu ulogu u svezi s dojenjem, kao i u promicanu ciljeva ovog Pravilnika te u njegovoj pravilnoj primjeni;
- potvrđujući da su vlade pozvane da poduzmu mjere primjerene svojim socijalnim i zakonodavnim okvirima i ciljevima cjelokupnog razvoja kako bi se primjenila načela i ciljevi ovog Pravilnika, uključujući i stupanje na snagu zakona, propisa i drugih primjerenih mjera;
- vjerujući, u svjetlu gore navedenog, i uzimajući u obzir ranjivost dojenčadi tijekom prvih mjeseci života i opasnosti od neprimjerenih prehrambenih navika uključujući i nepotrebnu i nepravilnu uporabu nadomjestaka za majčino mlijeko, da marketing nadomjestaka za majčino mlijeko zahtijeva posebnu pozornost, čime uobičajene marketinške metode postaju neprimjerenima za takve proizvode;

STOGA:

su se zemlje članice suglasile da se slijedeći članci preporučuju kao osnova za djelovanje.


Članak 1: Cilj pravilnika

Cilj je ovog Pravilnika da pridonese osiguravanju neškodljive i primjerene prehrane dojenčadi, i to zaštitom i promicanjem dojenja te poduzimanjem potrebnih mjera za pravilnu uporabu nadomjestaka za majčino mlijeko, u slučajevima kada je to neophodno, na temelju odgovarajućih informacija i primjerenim marketingom i distribucijom.


Članak 2: Doseg Pravilnika

Pravilnik se primjenjuje na marketing, i s njime povezane djelatnosti, slijedećih proizvoda: nadomjestaka za majčino mlijeko, uključujući i hranu za dojenčad; drugih mliječnih, prehrambenih proizvoda i napitaka, uključujući i dopunsku hranu koja se daje preko bočice, kada se trže ili drugačije predstavljaju prikladnima, s modifikacijom ili bez nje, za uporabu kao djelomični ili potpuni nadomjestak za majčino mlijeko; bočica za hranjenje i duda. On se primjenjuje i na njihovu kakvoću i informacije o njihovoj uporabi.


Članak 3: Definicije

Za potrebe ovog Pravilnika:
Nadomjestak za majčino mlijeko podrazumijeva svaku vrstu hrane koja se trži ili drugačije predstavlja kao djelomičan ili potpun nadomjetak za majčino mlijeko, bila ona primjerena za tu svrhu ili ne.
Dopunska hrana podrazumijeva svaku vrstu hrane, industrijske ili domaće izrade, koja je primjerena kao nadopuna majčinom mlijeku ili hrani za dojenčad kada ili jedno ili drugo više ne mogu zadovoljiti prehrambene potrebe djeteta. Takva hrana se također zove “dječja hrana” ili “dopuna majčinom mlijeku”.
Ambalaža podrazumijeva bilo koji oblik pakiranja proizvoda za prodaju kao normalnu jedinicu za maloprodaju, što uljučuje i omot.
Distributer podrazumijeva osobu, korporaciju ili svaku drugu pravnu osobu u javnom ili privatnom sektoru koja se bavi (izravno ili neizravno), na veleprodajnoj ili maloprodajnoj razini, poslovima marketinga proizvoda koji ulaze u doseg ovog Pravilnika. “Primarni distributer” podrazumijeva prodajnog zastupnika, predstavnika, nacionalnog distributera ili brokera proizvođača.
Sustav zdravstvene skrbi podrazumijeva vladine, nevladine ili privatne ustanove ili organizacije koje se, izravno ili neizravno, bave zdravstvenom skrbi majki, djece i trudnica; jaslice, vrtiće i druge ustanove za skrb o djeci. Pojam podrazumijeva i zdravstvene djelatnike s privatnom praksom. Za potrebe ovog Pravilnika, sustav zdravstvene skrbi ne uključuje ljekarne ili druga postojeća prodajna mjesta.
Zdravstveni djelatnik podrazumijeva osobe koje rade u sastavnom djelu sustava zdravstvene skrbi, kao profesionalci ili neprofesionalci, što uključuje i dobrovoljne, neplaćene djelatnike.
Hrana za dojenčad podrazumijeva nadomjestak za majčino mlijeko koji je industrijski formuliran u skladu s primjenjivim standardima o kakvoći prehrambenih proizvoda (Codex Alimentarius) kako bi zadovoljio normalne prehrambene potrebe dojenčadi do četvrtog ili šestog mjeseca života, a koji je prilagođen njihovim fiziološkim karakteristikama. Hrana za dojenčad može se pripremati i kod kuće, tada se opisuje kao “domaća”.
Etiketa podrazumijeva bilo kakvu markicu, ime, marku, slikovni ili opisni materijal, napisan, otisnut, žigom utisnut, obilježen, urezan ili utisnut, ili prikopčan na ambalaži (vidjeti gore) bilo kojeg proizvoda koji ulazi u doseg ovog Pravilnika.
Proizvođač podrazumijeva kompaniju ili bilo koju osobu u privatnom ili javnom sektoru koja se bavi (izravno ili preko agenta ili pravne osobe koju kontrolira ili s njom ima ugovor) poslovima ili funkcijom proizvodnje proizvoda koji ulazi u doseg ovog Pravilnika.
Marketing podrazumijeva promociju, distribuciju, prodaju, reklamiranje proizvoda, te odnose s javnošću i službe pružanja informacija o proizvodu.
Marketinško osoblje podrazumijeva bilo koji osobu čija funkcija uključuje trženje jednog ili više proizvoda koji ulaze u doseg ovog Pravilnika.
Uzorak podrazumijeva određenu manju količinu proizvoda koji se daje bez naplate.
Zaliha podrazumijeva količinu proizvoda dostavljenu za uporabu tijekom nekog duljeg razdoblja, i to besplatno ili po sniženoj cijeni, u svrhu socijalne skrbi, uključujući i zalihe pružene obiteljima kojima je potrebna pomoć.

Članak 4: Informiranje i obrazovanje

4.1    Vlade moraju preuzeti odgovornost osiguravanja objektivnih i dosljednih informacija o prehrani dojenčadi i male djece za sve obitelji i sve koji se bave područjem prehrane dojenčadi i male djece. Navedena odgovornost morala bi obuhvatiti planiranje, pružanje, oblikovanje i distribuciju informacija, ili pak nadzor nad njima.
4.2    Informativni i obrazovni materijali, bilo pisani, audio ili vizualni, koji se odnose na prehranu dojenčadi i koji su namijenjeni trudnicama ili majkama dojenčadi i male djece moraju sadržavati jasne informacije o sljedećim pitanjima:
a)    dobrobitima i prednostima dojenja;
b)    prehrani majke te pripremi za dojenje i njegovom održavanju
c)    negativnom učinku na dojenje uvođenja djelomičnog hranjenja bočicom
d)    poteškoći izmjene odluke o nedojenju; te
e)    kada je to potrebno, o pravilnoj primjeni hrane za dojenčad, bilo industrijske ili domaće.
Ako navedeni materijali sadrže informacije o uporabi hrane za dojenčad, oni moraju uključivati i financijske i društvene implikacije njezine uporabe; opasnost neprimjerene hrane ili metoda hranjenja po zdravlje; te posebice opasnosti nepotrebne i neprimjerene uporabe hrane za dojenčadi drugih nadomjestaka za majčino mlijeko po zdravlje. Takvi materijali ne bi smjeli sadržavati nikakve slike ili tekst kojima bi se idealizirala upotreba nadomjestaka za majčino mlijeko.
4.3    Donacije informativnih ili obrazovnih materijala od proizvođača ili distributera hrane za dojenčad dopuštene su jedino na zahtjev i uz pismeno odobrenje odgovarajućeg vladinog tijela ili unutar smjernica koje je vlada objavila u ovu svrhu.
Navedena oprema ili materijali smiju nositi ime tvrtke ili njezin logotip, no ne smiju se odnositi na preparate koji potpadaju pod doseg ovog Pravilnika, i smiju se distribuirati isključivo preko sustava zdravstvene zaštite.

Članak 5: Javnost i majke

5.1.    Ne dopušta se reklamiranje, niti bilo koji drugi oblik predstavaljanja općoj javnosti proizvoda koji ulaze u doseg ovog Pravilnika.
5.2.    Proizvođači i distributeri ne smiju izravno niti neizravno nuditi trudnicama, majkama ili članovima njihovih obitelji uzorke proizvoda koji ulaze u doseg ovog Pravilnika.
5.3.    U skladu sa stavovima 1. i 2. članka, ne dopušta se reklamiranje na prodajnom mjestu, davanje besplatnih uzoraka, niti bilo kakva druga promotivna taktika kojim bi se poticala prodaja izravno na maloprodajnoj razini, kao što su posebno izlaganje, diskontni kuponi, premije, posebne rasprodaje, snižavanje cijene artikal ili povezana prodaja proizvoda koji potpadaju pod doseg ovog Pravilnika. Ova odredba ne sprečava uspostavljanje politike cijena i postupaka kojima je namjeta ponuda proizvoda po nižoj cijeni na dugoročnijoj osnovi.
5.4.    Proizvođači i distributeri ne smiju distribuirati trudnicama, niti majkama dojenčadi i male djece nikakve poklone, predmete niti pomagala kojima bi se promovirala uporaba nadomjestaka za majčino mlijeko ili hranjenje bočicom.
5.5.    Marketinško osoblje ne smije u službenom svojstvu zahtijevati izravni niti neizravni kontakt s trudnicama niti s majkama dojenčadi i male djece.


Članak 6: Sustavi zdravstvene zaštite

6.1.    Zdravstveni sustavi država članica moraju poduzeti odgovarajuće mjere kako bi poticali i štitili dojenje te promicali načela ovog Pravilnika, te moraju pružiti primjerene informacije i savjete zdravstvenim djelatnicima o njihovim odgovornostima, uključujući i informacije navedene u članku 4.2.
6.2.    Ni jedan objekt u sklopu sustava zdravstvene zaštite ne smije se rabiti u svrhu promicanja hrane za dojenčad ili kakvog drugog proizvoda u dosegu ovog Pravilnika. Ovaj Pravilnik, međutim, ne zabranjuje širenje informacija zdravstvenim djelatnicima kako je određeno člankom 7.2.
6.3.    Objekti u sklopu sustava zdravstvene zaštite ne smiju se rabiti za izlaganje proizvoda unutar dosega ovog Pravilnika, za postavljanje plakata ili postera koji se odnose na takve proizvode, niti za distribuciju materijala koje dostavljaju proizvođači ili distributeri proizvoda, osim za materijale određene člankom 4.3.
6.4.    U sustavu zdravstvene zaštite nije dopuštena uporaba “profesionalnih predstavnika s uslužnih odjeljenja”, “bolničarki za majke” ili sličnog osoblja koje osiguravaju ili plaćaju proizvođači ili distributeri hrane za dojenčad.
6.5.    Prehranu hranom za dojenčad, industrijskom ili domaćom, smiju demonstrirati samo zdravstveni djelatnici, ili drugi društveni djelatnici ako je to potrebno, i to jedino onim majkama ili članovima obitelji kojima je takva hrana potrebna, a pružene informacije moraju uključivati jasno objašnjenje od neispravnog korištenja.
6.6.    Ustanovama ili organizacijama koje dobavljaju dječju hranu ili druge proizvode u okviru ovog Pravilnika dopuštene su za upotrebu unutar ustanove kao i za daljnju distribuciju donacije ili prodaje uz popust. Ta se roba, međutim, smije koristiti ili distribuirati isključivo za dojenčad koja se mora hraniti nadomjescima za majčino mlijeko. Ako se ta roba distribuira za uporabu izvan ustanova, to valja činiti isključivo preko ustanova ili organizacija u pitanju. Donacije ili prodaje uz popust proizvođači ili distributeri ne smiju primjenjivati kao popust pri kupnji.
6.7.    Ako se darovane zalihe dječje hrane ili drugih proizvoda u okviru ovog Pravilnika distribuiraju izvan ustanove, ustanova ili organizacija mora poduzeti korake kako bi osigurala trajno opskrbljivanje dojenčadi dok god su im spomenuti proizvodi potrebni. Darovatelji kao i ustanove i organizacije moraju imati na umu svoju odgovornost.
Oprema i materijal, osim onih spomenutih u članku 4.3., a koji se daruju sustavu zdravstvene zaštite, smiju nositi naziv ili logotip tvrtke, no ne smiju se odnositi na preparate koji potpadaju pod doseg ovog Pravilnika.

Članak 7: Zdravstveni djelatnici

7.1.    Zdravstveni bi djelatnici morali promicati i štititi dojenje; oni pak, čija djelatnost obuhvaća posebice prehranu majke i djeteta, morali bi se upoznati sa svojim odgovornostima proizašlim iz ovog Pravilnika, uključujući i podatke određene člankom 4.2.
7.2.    Informacije koje proizvođači i distributeri pružaju stručnjacima u zdravstvu glede proizvoda u okviru ovog Pravilnika morale bi biti ograničene na znanstvene i stvarne podatke. Ti podaci ne bi trebali implicirati ili stvarati vjerovanje da je hranjenje na bočicu jednakovrijedno ili čak bolje od dojenja. U njih bi morale ulaziti i informacije određene člankom 4.2.
7.3.    Proizvođači i distributeri ne smiju nuditi zdravstvenim djelatnicima ni članovima njihovih obitelji nikakve financijske ili materijalne dobrobiti za promicanje proizvoda u skladu s ovim Pravilnikom, niti zdravstveni djelatnici i članovi njihovih obitelji smiju iste prihvaćati.
7.4.    Zdravstvene se djelatnike ne smije opskrbljivati uzorcima dječje hrane ili ostalih proizvoda koji potpadaju pod doseg ovog Pravilnika, niti opremom i sredstvima za njihovu pripremu ili uporabu, osim kada je to nužno radi profesionalnog vrednovanja ili istraživanja na razini ustanove. Zdravstveni djelatnici ne smiju davati uzorke dječje hrane trudnicama, majkama dojenčadi niti mlađim članovima obitelji.
7.5.    Proizvođači i distributeri proizvoda koji potpadaju pod doseg ovog Pravilnika dužni su ustanovi koje je zdravstveni djelatnik – primatelj član, najaviti sve doprinose koje je on dobio ili koji se u njegovo ime dodijeljeni za stipendije, studijska putovanja, potpore za istraživanja, pohađanje stručnih konferencija i sl. Na sličan način najave bi morao činiti i primatelj.


Članak 8: Osobe koje zapošljavaju proizvođači i distributeri

8.1.    Pri izradi sustava motivacije prodaje za marketinško osoblje, pri izračunavanju bonusa ne smije se uključivati u opseg prodaje proizvoda koji spadaju u doseg ovog Pravilnika, niti se smije određivati kvote koje se posebice odnose na prodaju ovih proizvoda. Ovo se ne smije protumačiti kao zabrana isplaćivanja bonusa za ukupni opseg prodaje drugih proizvoda kojima kompanija trži.
8.2.    Osoblje zaposleno na marketingu proizvoda koji ulaze u doseg ovog Pravilnika u okviru svojih radnih zaduženja ne smije obavljati obrazovne funkcije u odnosu na trudnice ili majke dojenčadi i male djece. Ovo ograničenje ne sprečava angažiranje tog osoblja na drugim zaduženjima u sustavu zdravstvene skrbi na zahtjev odgovarajućeg vladinog tijela i uz njegovo pismeno odobrenje.


Članak 9: Etiketiranje

9.1.    Etikete moraju biti oblikovane tako da pruže neophodne informacije o pravilnoj uporabi proizvoda, ali na način koji ne odvraća od dojenja.
9.2.    Proizvođači i distributeri hrane za dojenčad moraju osigurati da svako pakovanje ima jasnu, uočljivu, lako čitljivu i razumljivu poruku napisanu na etiketi, ili na etiketi koja se ne može odvojiti pakovanja, na odgovarajućem jeziku, a koja mora sadržavati slijedeće:
a)    riječi “važna obavijest” ili riječi jednakog značenja;
b)    izjavu o prednostima dojenja;
c)    izjavu da proizvod valja rabiti isključivo po savjetu zdravstvenog djelatnika o potrebi njegove uporabe i pravilnom načinu uporabe
d)    upute za pravilnu pripremu, te upozorenje na opasnosti nepravilne pripreme.
Ni pakovanje ni etiketa ne smiju sadržavati sliku dojenčeta niti bilo kakvu sliku ili tekst koji bi idealizirao uporabu hrane za dojenčad. Smiju, međutim, sadržavati grafičko rješenje koje omogućava prepoznatljivost proizvoda kao nadomjeska za majčino mlijeko te ilustraciju postupka pripreme. Pojmovi kao što su “humaniziran” i “majčinski” ili slični pojmovi ne smiju se pojavljivati na etiketama. U pakovanje ili jedinicu proizvoda u maloprodaji smiju se umetnuti listići s dodatnim informacijama o proizvodu i pravilnoj uporabi samo ako su u skladu s gornjim uvjetima. Kada etiketa sadrži upute za preinaku proizvoda u hranu za dojenčad moraju se primijeniti gornje uredbe.
9.3.    Prehrambeni proizvodi koji se prodaju kao dječja hrana i spadaju u doseg ovog Pravilnika, a ne odgovaraju svim zahtjevima hrane za dojenčad, ali se mogu preinačiti u takvu hranu, moraju na etiketi imati upozorenje da neprerađeni proizvod ne smije biti jedini izvor prehrane za dojenčad. Budući da zaslađeno mlijeko u prahu nije prikladno za prehranu dojenčadi, niti kao glavni sastojak hrane za dojenčad, etiketa na njemu ne smije sadržavati upute za preradu u tu svrhu.
9.4.    Etiketa na prehrambenim proizvodima koji spadaju u doseg ovog Pravilnika mora sadržavati i slijedeće:
a)    sastojke,
b)    sastav/analizu proizvoda,
c)    uvjete skladištenje te,
d)    broj serije i datum do kojeg se proizvod mora potrošiti, uzimajući u obzir klimatske uvjete i uvjete skladištenja u određenoj zemlji.


Članak 10: Kakvoća

10.1.    Kakvoća proizvoda bitan je element zaštite zdravlja dojenčadi i stoga mora biti u skladu s propisanim visokim standardima.
10.2.    Prehrambeni proizvodi koji spadaju u doseg ovog Pravilnika moraju, kada ih se prodaje ili na neki drugi način distribuira, odgovarati odgovarajućim standardima koje preporučuje Codex Alimentarius Comission kao i CodexCode of Hygienic Practice for Foods for Infants and Children (Pravilnik o higijenskim standardima za prehrambene proizvode za dojenčad i djecu).


Članak 11: Primjena i nadzor

11.1.    Vlade moraju poduzeti mjere da se primjene načela i ciljevi ovog Pravilnika; primjereno okvirima svoje socijalne politike i zakonodavstva, što uključuje i stupanje na snagu zakona, propisa i drugih primjerenih mjera. U tom smislu vlade bi morale, u slučaju potrebe, tražiti suradnju s UNICEF-om, WHO-om i drugim agencijama sustava Ujedinjenih naroda. Nacionalna politika i mjere, uključujući zakone i propise, koje su usvojene kako bi se primjenila načela i ciljevi ovog Pravilnika, moraju se objaviti u javnosti te po istoj osnovi primjenjivati na sve koji se bave proizvodnjom i marketingom proizvoda koji ulaze u doseg ovog Pravilnika.
11.2.    Nadzor nad primjenom ovog Pravilnika preuzimaju vlade pojedinačno ili skupno preko Svjetske zdravstvene organizacije, kako je određeno stavcima 6. i 7. ovog članka. Proizvođači i distributeri proizvoda koji potpadaju pod doseg ovog Pravilnika, odgovarajuće nevladine organizacije, skupine stručnjaka i organizacije potrošača morali bi, u cilju navedenoga, surađivati s vlastima.
11.3.    Proizvođači i distributeri proizvoda koji potpadaju pod doseg ovog Pravilnika odgovorni su za nadzor nad svojim marketinškim djelatnostima u skladu s načelima i ciljevima ovog Pravilnika te za poduzimanje mjera kojima moraju osigurati da njihovo ponašanje na svim razinama bude u skladu s istima, i to neovisno o bilo kojim drugi mjerama koje se poduzimaju u cilju primjene ovog Pravilnika.
11.4.    Zainteresirane nevladine organizacije, skupine stručnjaka, ustanove i pojedinci odgovorni su za upozoravanje proizvođača i distributera na djelatnosti koje nisu u skladu s načelima i ciljevima ovog Pravilnika, kako bi se mogle poduzeti odgovarajuće mjere. O svakom takvom slučaju potrebno je izvjestiti i odgovorno tijelo vlade.
11.5.    Proizvođači i primarni distributeri proizvoda koji potpadaju pod doseg ovog Pravilnika moraju upoznati svakog člana svojeg marketinškog osoblja s ovim Pravilnikom i s njegovim odgovornostima proizašlim iz istog.
11.6.    U skladu s člankom 6.2. Statuta Svjetske zdravstvene organizacije, zemlje članice moraju podnostiti godišnje izvještaje generalnom direktoru WHO-a o djelatnostima poduzetima u svrhu primjene načela i ciljeva ovog Pravilnika.
11.7.    Generalni direktor svake parne godine podnosi izvještaj Svjetskoj zdravstvenoj skupštini o situaciji glede primjene ovog Pravilnika, na zahtjev pruža tehničku pomoć zemljama članicama koje pripremaju zakone ili propise, ili poduzimaju druge odgovarajuće mjere u cilju primjene i unapređivanja načela i ciljeva ovog Pravilnika.

Pretraživanje