PRAVILNIK

Međunarodni pravilnik o marketingu nadomjestaka za majčino mlijeko

Preambula

Zemlje članice Svjetske zdravstvene organizacije (WHO),

· potvrđujući pravo svakog djeteta i svake trudnice i dojilje na primjerenu prehranu kao sredstvo stjecanja i održavanja zdravlja;
· uviđajući da je neuhranjenost dojenčadi dio šireg problema nedostatka  obrazovanja, siromaštva i društvene nepravde;
· uviđajući da se zdravlje dojenčadi i male djece ne može razlučiti od zdravlja i prehrane žena, njihovog društveno-ekonomskog položaja i njihove uloge majki;
· svjesne da je dojenje neprikosnoven način osiguravanja idealne hrane za zdravo odrastanje i razvoj dojenčadi; da ono stvara jedinstvenu biološku i emocionalnu osnovu za zdravlje kako majke tako i djeteta; da protuupalna svojstva majčinog mlijeka pomažu zaštiti djeteta od bolesti; te da postoji važna veza između dojenja i planiranja obitelji;
· uviđajući da je poticanje i zaštita dojenja važan dio zdravstvenih, prehrambenih i drugih društvenih mjera neophodnih za promicanje zdravog odrastanja i razvoja dojenčadi i male djece; te da je dojenje važan vid primarne zdravstvene zaštite;
· uzimajući u obzir da u slučaju da majke ne doje, ili to čine djelomice, postoji legitimno tržište za hranu za dojenčad te za odgovarajuće sastojke od kojih se hrana priprema; da se primjereno tome ovi proizvodi moraju učiniti dostupnima onima koji ih trebaju putem komercijalnih ili nekomercijalnih sustava distribucije; te da ih se ne smije tržiti ili distribuirati na način koji bi utjecao na zaštitu i promicanje dojenja;
· uviđajući, nadalje, da neodgovarajuće prehrambene navike dovode do neuhranjenosti, oboljenja i smrtnosti dojenčadi u svim zemljama, te da ti neispravni postupci u marketingu nedomjestaka za majčino mlijeko i sličnih proizvoda otežavaju ove velike probleme javnog zdravstva;
· uvjereni da je dojenčadi važno primati odgovarajuću dopunsku hranu obično kada dijete navrši 4 do 6 mjeseci života (naknadna Rezolucija WHO preporuča nadohranu dojenčadi na prsima “oko šest mjeseci”), i da bi se trebalo pobrinuti da se koristi lokalno dostupna hrana; te uvjereni da se takva dopunska hrana ne bi smjela rabiti kao nadomjestak za majčino mlijeko;
· uviđajući da postoji niz društvenih i ekonomskih čimbenika koji utječu na dojenje, i da bi u skladu s time vlade morale stvoriti okolinu koja bi poticala dojenje, pružala odgovarajuću obiteljsku i društvenu potporu i zaštitila majke od čimbenika koji negativno utječu na dojenje;
· potvrđujući da sustavi zdravstvene skrbi, i zdravstveni stručnjaci i drugi zdravstveni djelatnici koji u njima službuju, imaju bitnu ulogu u određivanju prehrambenih navika dojenčadi, u poticanju i olakšavanju dojenja i osiguravanju objektivnih i dosljednih informacija majkama i obiteljima o nenadmašnim vrijednostima dojenja, ili pak, u slučaju potrebe, o pravilnoj primjeni hrane za dojenčad industrijske ili domaće izrade;
· potvrđujući, nadalje, da bi obrazovne sustave i druge socijalne službe valjalo uključiti u zaštitu i promicanje dojenja, kao i u pravilnu uporabu dopunske hrane;
· svjesni da obitelji, zajednice, organizacije žena te druge nevladine organizacije imaju posebnu ulogu u zaštiti i promicanju dojenja, te u osiguravanju potpore neophodne trudnicama i majkama dojenčadi i male djece bilo da one još doje ili ne;
· potvrđujući potrebu da vlade, organizacije iz sustava Ujedinjenih naroda, nevladine organizacije, stručnjaci iz srodnih područja, udruge potrošača i industrija surađuju u djelatnostima kojima je cilj poboljšanje zdravlja i prehrane dojenčadi, male djece i majki;
· uviđajući da bi vlade morale poduzeti niz mjera u području zdravstva, prehrane i socijalne skrbi radi promicanja zdravog odrastanja i razvoja dojenčadi i male djece, te da se ovaj Pravilnik odnosi samo na jedan vid navedenih mjera;
· uzimajući u obzir da proizvođači i distributeri nadomjestaka za majčino mlijeko imaju važnu i konstruktivnu ulogu u svezi s dojenjem, kao i u promicanu ciljeva ovog Pravilnika te u njegovoj pravilnoj primjeni;
· potvrđujući da su vlade pozvane da poduzmu mjere primjerene svojim socijalnim i zakonodavnim okvirima i ciljevima cjelokupnog razvoja kako bi se primjenila načela i ciljevi ovog Pravilnika, uključujući i stupanje na snagu zakona, propisa i drugih primjerenih mjera;
· vjerujući, u svjetlu gore navedenog, i uzimajući u obzir ranjivost dojenčadi tijekom prvih mjeseci života i opasnosti od neprimjerenih prehrambenih navika uključujući i nepotrebnu i nepravilnu uporabu nadomjestaka za majčino mlijeko, da marketing nadomjestaka za majčino mlijeko zahtijeva posebnu pozornost, čime uobičajene marketinške metode postaju neprimjerenima za takve proizvode;

STOGA:
su se zemlje članice suglasile da se slijedeći članci preporučuju kao osnova za djelovanje.

Članak 1: Cilj pravilnika

Cilj je ovog Pravilnika da pridonese osiguravanju neškodljive i primjerene prehrane dojenčadi, i to zaštitom i promicanjem dojenja te osiguravanjem ispravne uporabe nadomjestaka za majčino mlijeko, u slučajevima kada je to neophodno, na temelju odgovarajućih informacija i primjerenim marketingom i
distribucijom.

Članak 2: Djelokrug Pravilnika

Pravilnik se primjenjuje na marketing, i s njime povezane djelatnosti, slijedećih proizvoda: nadomjestaka za majčino mlijeko, uključujući i dojenačku formulu; drugih mliječnih, prehrambenih proizvoda i napitaka, uključujući i dopunsku hranu koja se daje preko bočice, kada se promiču ili prodaju ili na neki drugi način predstavljaju prikladnima, uz preinake ili bez njih, za uporabu kao djelomični ili potpuni nadomjestak za majčino mlijeko; bočica i duda za hranjenje. On se takoder odnosi na njihovu kvalitetu i informacije o njihovoj uporabi.

Članak 3: Definicije

Za potrebe ovog Pravilnika:
Nadomjestak za majčino mlijeko podrazumijeva svaku vrstu hrane koja se promiče ili prodaje ili na neki drugi način predstavlja kao djelomičan ili potpun nadomjetak za majčino mlijeko, bila ona primjerena za tu svrhu ili ne.
Dopunska hrana podrazumijeva svaku vrstu hrane, industrijske ili domaće izrade, koja je primjerena kao nadopuna majčinom mlijeku ili dojenačkoj formuli kada ili jedno ili drugo više ne mogu zadovoljiti prehrambene potrebe dojenčeta. Takva hrana se također zove “hrana za odbijanje od dojke” ili “nadomjestak za majčino mlijeko”.
Ambalaža podrazumijeva bilo koji oblik pakiranja proizvoda za prodaju kao normalnu jedinicu za maloprodaju, uključujući i omot. Distributer podrazumijeva osobu, korporaciju ili bilo koju pravnu osobu u javnom ili privatnom sektoru koja se bavi (izravno ili neizravno), na veleprodajnoj ili maloprodajnoj razini, poslovima marketinga proizvoda koji ulaze u doseg ovog Pravilnika. “Primarni distributer” podrazumijeva prodajnog zastupnika, predstavnika, nacionalnog distributera ili brokera proizvođača.
Sustav zdravstvene skrbi podrazumijeva vladine, nevladine ili privatne ustanove ili organizacije koje se, izravno ili neizravno, bave zdravstvenom skrbi majki, dojenčadi i trudnica; jaslice, vrtiće i druge ustanove za skrb o djeci. Pojam podrazumijeva i zdravstvene djelatnike u privatnoj praksi. Za potrebe ovog
Pravilnika, sustav zdravstvene skrbi ne uključuje ljekarne ili druga postojeća prodajna mjesta. Zdravstveni djelatnik podrazumijeva osobe koje rade u sastavnom djelu sustava zdravstvene skrbi, kao profesionalci ili neprofesionalci, što uključuje i dobrovoljne, neplaćene djelatnike. Dojenačka formula podrazumijeva nadomjestak za majčino mlijeko koji je industrijski formuliran u skladu s primjenjivim standardima o kakvoći prehrambenih proizvoda (Codex Alimentarius) kako bi zadovoljio normalne prehrambene potrebe dojenčadi do četvrtog ili šestog mjeseca života, a koji je prilagođen njihovim fiziološkim osobinama. Dojenačka formula može se pripremati i kod kuće, tada se opisuje kao “domaća”. Etiketa podrazumijeva bilo kakvu privješenu cedulju, marku, zaštitni znak proizvoda, slikovni ili neki drugi opisni materijal, napisan, otisnut, žigom utisnut, obilježen, urezan ili utisnut, ili prikopčan na ambalaži (vidi
gore) bilo kojeg proizvoda koji ulazi u djelokrug ovog Pravilnika.
Proizvođač podrazumijeva korporaciju ili bilo koju osobu u privatnom ili javnom sektoru koja se bavi (izravno ili preko agenta ili pravne osobe koju kontrolira ili s njom ima ugovor) poslovima ili funkcijom proizvodnje proizvoda koji ulazi u djelokrug ovog Pravilnika. Marketing podrazumijeva promociju, distribuciju, prodaju, reklamiranje proizvoda, te odnose s javnošću i službe pružanja informacija o proizvodu.
Marketinško osoblje podrazumijeva bilo koji osobu čija funkcija uključuje marketing jednog ili više proizvoda koji ulaze u ovog Pravilnika. Uzorak podrazumijeva pojedinačne primjerke ili manju količinu proizvoda koji se daje besplatno. Zaliha podrazumijeva količinu proizvoda dostavljenu za uporabu tijekom duljeg razdoblja, i to besplatno ili po sniženoj cijeni, u svrhu socijalne skrbi, uključujući i nabavu zaliha ugroženim obiteljima.

Članak 4: Informiranje i obrazovanje

4.1 Na vladama država trebala bi ležati odgovornost da, za obitelji i ljude uključene u prehranu dojenčadi i male djece, osiguraju objektivnu i prikladnu informaciju o hranjenju dojenčadi i male djece. Ova odgovornost trebala bi obuhvatiti planiranje, pružanje, oblikovanje i distribuciju informacija, ili pak nadzor nad njima.
4.2 Informativni i obrazovni materijali, bilo pisani, audio ili vizualni, koji se odnose na prehranu dojenčadi i koji su namijenjeni trudnicama ili majkama dojenčadi i male djece moraju sadržavati jasne informacije o slijedećem:
1. dobrobitima i superiornosti dojenja;
2. prehrani majke te pripremi za dojenje i njegovom održavanju
3. negativnom učinku na dojenje koje ima uvoñenje djelomičnog hranjenja bočicom
4. o teškoćama u povlačenju odluke o nedojenju; te
5. kada je to potrebno, o pravilnoj upotrebi dojenačke formule, bilo industrijske ili domaće proizvodnje.
Ako navedeni materijali sadrže informacije o uporabi dojenačke formule, oni bi trebali sadržavati i financijske i društvene implikacije njezine uporabe; opasnost po zdravlje od neprimjerene hrane ili metoda hranjenja; te posebice opasnosti po zdravlje nepotrebne i neprimjerene uporabe dojenačke formule i drugih nadomjestaka za majčino mlijeko. Takvi materijali ne bi smjeli sadržavati nikakve slike ili tekst kojima bi se idealizirala upotreba nadomjestaka za majčino mlijeko.
4.3 Donacije informativnih ili obrazovnih materijala od proizvođača ili distributera hrane za dojenčad dopuštene su jedino na zahtjev i uz pismeno odobrenje odgovarajućeg vladinog tijela ili unutar smjernica koje je vlada objavila u ovu svrhu.
Navedena oprema ili materijali smiju nositi ime tvrtke ili njezin logotip, no ne smiju se pozivati na marke proizvoda koji potpadaju pod djelokrug ovog Pravilnika, i trebaju se distribuirati isključivo preko sustava zdravstvene zaštite.

Članak 5: Javnost i majke

5.1 Ne bi se smjelo reklamirati, niti na bilo koji drugi način općoj javnosti promicati proizvode koji ulaze u djelokrug ovog Pravilnika.
5.2 Proizvođači i distributeri ne bi smjeli, izravno ili neizravno, nuditi trudnicama, majkama ili članovima njihovih obitelji uzorke proizvoda koji ulaze u djelokrug ovog Pravilnika.
5.3 U skladu sa odlomcima 1 i 2 ovog članka, ne bi smjelo biti reklamiranja na prodajnom mjestu, davanja besplatnih uzoraka, niti bilo kakvih drugih promotivnih taktika kojima bi se poticala prodaja izravno na maloprodajnoj razini, kao što su posebno izlaganje, diskontni kuponi, premije, posebne
rasprodaje, snižavanje cijene artikala na ispod proizvodnih troškova ili povezivanje prodaje proizvoda s proizvodima koji potpadaju pod djelokrug ovog Pravilnika. Ovom odredbom se ne sprečava uspostavljanje politike cijena i postupaka kojima je namjena ponuda proizvoda po nižoj cijeni na dugoročnoj osnovi.
5.4 Proizvođači i distributeri ne bi smjeli distribuirati trudnicama, niti majkama dojenčadi i male djece nikakve poklone, predmete niti pribor kojima bi se promovirala uporaba nadomjestaka za majčino mlijeko ili hranjenje bočicom.
5.5 Marketinško osoblje ne bi smjelo u službenom svojstvu ostvarivati izravni ili neizravni kontakt s trudnicama niti s majkama dojenčadi i male djece.

Članak 6: Sustavi zdravstvene zaštite

6.1 Zdravstveni sustavi država članica trebali bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi poticali i štitili dojenje te promicali načela ovog Pravilnika, te bi trebali pružiti primjerene informacije i savjete zdravstvenim djelatnicima o njihovim odgovornostima, uključujući i informacije navedene u članku 4.2.
6.2 Niti jedan objekt u sklopu sustava zdravstvene zaštite ne bi se smio rabiti u svrhu promicanja dojenačke formule ili drugih proizvoda u djelokrugu ovog Pravilnika. Ovaj Pravilnik, međutim, ne zabranjuje širenje informacija zdravstvenim djelatnicima kako je određeno člankom 7.2.
6.3 Objekti u sklopu sustava zdravstvene zaštite ne smiju se rabiti za izlaganje proizvoda unutar djelokruga ovog Pravilnika, za postavljanje plakata ili postera koji se odnose na takve proizvode, niti za distribuciju materijala koje dostavljaju proizvođači ili distributeri proizvoda, osim za materijale odreñene
člankom 4.3.
6.4 U sustavu zdravstvene zaštite ne bi smjela biti dopuštena uporaba “profesionalnih predstavnika s uslužnih odjeljenja”, “bolničarki za majke” ili sličnog osoblja koje osiguravaju ili plaćaju proizvođači ili distributeri.
6.5 Hranjenje dojenačkom formulom, industrijskom ili domaćom, smjeli bi demonstrirati samo zdravstveni djelatnici, ili drugi društveni djelatnici ako je to neophodno, i to jedino onim majkama ili članovima obitelji kojima je to potrebno, a pružene informacije moraju sadržati jasno objašnjenje opasnosti od neispravnog korištenja.
6.6 Donacije ili prodaje uz popust ustanovama ili organizacijama koje dobavljaju dojenačku formulu ili druge proizvode u okviru ovog Pravilnika dopuštene su za upotrebu unutar ustanove kao i za daljnju distribuciju. Ta bi se zaliha, međutim, smjela koristiti ili distribuirati isključivo za dojenčad koja se mora
hraniti nadomjescima za majčino mlijeko. Ako se ta roba distribuira za uporabu izvan ustanova, to bi trebalo činiti isključivo preko ustanova ili organizacija u pitanju. Ovakve donacije ili prodaje uz popust proizvođači ili distributeri ne bi smjeli primjenjivati kao popust pri kupnji.
6.7 Ako se darovane zalihe dječje hrane ili drugih proizvoda u djelokrugu ovog Pravilnika distribuiraju izvan ustanove, ta ustanova ili organizacija bi trebala poduzeti korake kako bi dojenče nastavilo dobivati zalihe dokle god ono ima potrebe za njima. Darovatelji kao i ustanove i organizacije koje u ovome
sudjeluju bi trebale imati na umu ovu odgovornost. Oprema i materijal, osim onih spomenutih u članku 4.3, a koji se daruju sustavu zdravstvene zaštite,
smiju nositi naziv ili logotip tvrtke, no ne smiju se odnositi na preparate koji potpadaju pod doseg ovog Pravilnika.

Članak 7: Zdravstveni djelatnici

7.1 Zdravstveni bi djelatnici trebali promicati i štititi dojenje; a oni, čija djelatnost obuhvaća posebice prehranu majke i dojenčeta, trebali bi se upoznati sa svojim odgovornostima proizašlim iz ovog Pravilnika, uključujući i informacije odreñene člankom 4.2.
7.2 Informacije koje proizvođači i distributeri pružaju profesionalnim djelatnicima u zdravstvu glede proizvoda u djelokrugu ovog Pravilnika trebale bi biti ograničene na znanstvene i činjenične podatke. Ti podaci ne bi trebali implicirati ili stvarati vjerovanje da je hranjenje na bočicu jednakovrijedno ili superiorno dojenju. One bi trebale sadržati i informacije odreñene člankom 4.2.
7.3 Proizvođači i distributeri ne bi smjeli nuditi zdravstvenim djelatnicima ni članovima njihovih obitelji nikakve financijske ili materijalne poticaje za promicanje proizvoda u djelokrugu ovog Pravilnika, niti bi zdravstveni djelatnici i članovi njihovih obitelji smjeli iste prihvaćati.
7.4 Uzorci dojenačke formule ili nekog drugog proizvoda iz djelokruga Pravilnika ili opreme ili pribora za njihovu pripravu ne smiju se davati zdravstvenim djelatnicima osim kad je to neophodno u svrhu profesionalnih procjena ili istraživanja. Zdravstveni djelatnici ne bi smjeli davati uzorke dječje hrane
trudnicama, majkama dojenčadi ili male djece niti članovima njihove obitelji.
7.5 Proizvođači i distributeri proizvoda koji potpadaju pod djelokrug ovog Pravilnika dužni su ustanovi koje je zdravstveni djelatnik – primatelj član, obznaniti sve doprinose koje je on dobio ili koji su u njegovo ime dodijeljeni za stipendije, studijska putovanja, potpore za istraživanja, pohađanje stručnih konferencija i sl. Slične objave bi trebao napraviti i primatelj.

Članak 8: Osobe koje zapošljavaju proizvođači i distributeri

8.1 U poticajnom sustavu za marketinško osoblje, prodana količina proizvoda iz djelokruga Pravilnika ne bi trebala biti uključena u izračun posebnih dodataka na plaću niti se bi se smjele postavljati kvote za prodaju ovih proizvoda. Ovo se ne bi smjelo protumačiti kao zabrana isplaćivanja bonusa prodaju ostalih proizvoda iste tvrtke.
8.2 Osoblje zaposleno na marketingu proizvoda koji ulaze u djelokrug ovog Pravilnika u okviru svojih radnih zaduženja ne bi smjeli obavljati obrazovne funkcije u odnosu na trudnice ili majke dojenčadi i male djece. Ovo ograničenje ne sprečava angažiranje tog osoblja na drugim zaduženjima u sustavu
zdravstvene skrbi na zahtjev odgovarajućeg vladinog tijela i uz njegovo pismeno odobrenje.

Članak 9: Etiketiranje

9.1 Etikete moraju biti oblikovane tako da pruže neophodne informacije o pravilnoj uporabi proizvoda, ali na način koji ne odvraća od dojenja.
9.2 Proizvođači i distributeri dojenačke formule trebali bi osigurati da svako pakiranje ima jasnu, uočljivu, lako čitljivu i razumljivu poruku napisanu na njemu, ili na etiketi koja se ne može odvojiti pakiranja, na odgovarajućem jeziku, a koja sadrži:
1. riječi “važna obavijest” ili riječi jednakog značenja;
2. izjavu o superiornosti dojenja;
3. izjavu da proizvod valja rabiti isključivo po savjetu zdravstvenog djelatnika o potrebi njegove uporabe i pravilnom načinu uporabe;
4. upute za pravilnu pripremu, te upozorenje na opasnosti po zdravlje od nepravilne pripreme.
Niti pakiranje niti etiketa ne bi smjeli sadržavati sliku dojenčeta, niti bilo kakvu sliku ili tekst koji bi idealizirao uporabu dojenačke formule. Oni bi smjeli, meñutim, sadržavati grafičko rješenje koje omogućava prepoznatljivost proizvoda kao nadomjeska za majčino mlijeko te ilustraciju postupka pripreme. Pojmovi kao što su “humaniziran” i “majčinski” ili slični pojmovi ne smiju se koristiti. U pakiranje ili jedinicu proizvoda u maloprodaji mogu se umetnuti listići s dodatnim informacijama o proizvodu i pravilnoj uporabi samo ako su u skladu s gornjim uvjetima. Kada etiketa sadrži upute za preinaku proizvoda u dojenačku formulu moraju se primijeniti gornje uredbe.
9.3 Prehrambeni proizvodi koji se promiču i prodaju kao hrana za dojenčad i spadaju u djelokrug ovog Pravilnika, a ne zadovoljavaju sve obaveze dojenačke formule, ali se mogu preinačiti u takvu hranu, trebali bi na etiketi imati upozorenje da nepreinačeni proizvod ne smije biti jedini izvor prehrane za dojenčad. Budući da zaslađeno zgusnuto mlijeko nije prikladno za prehranu dojenčadi, niti kao glavni sastojak dojenačke formule, etiketa na njemu ne bi smjela sadržavati upute za preradu u tu svrhu.
9.4 Etiketa na prehrambenim proizvodima koji spadaju u doseg ovog Pravilnika mora sadržavati i slijedeće:
1. sastojke,
2. sastav/analizu proizvoda,
3. uvjete skladištenja,
4. broj serije i datum do kojeg se proizvod mora potrošiti, uzimajući u obzir klimatske uvjete i uvjete skladištenja u određenoj zemlji.

Članak 10: Kvaliteta

10.1 Kvaliteta proizvoda osnovni je dio zaštite zdravlja dojenčadi i stoga mora biti u skladu s poznatim visokim standardima.
10.2 Prehrambeni proizvodi koji spadaju u djelokrug ovog Pravilnika bi morali, kada ih se prodaje ili na neki drugi način distribuira, zadovoljavati odgovarajuće standarde koje preporučuje Codex Alimentarius Comission kao i CodexCode of Hygienic Practice for Foods for Infants and Children (Pravilnik o higijenskim standardima za prehrambene proizvode za dojenčad i djecu).

Članak 11: Primjena i nadzor

11.1 Vlade bi trebale poduzeti mjere da se primjene načela i ciljevi ovog Pravilnika; primjereno okvirima njihovoj socijalnoj politici i zakonodavstvu, što uključuje i stupanje na snagu zakona, propisa i drugih primjerenih mjera. U tom smislu vlade bi trebale, u slučaju potrebe, tražiti suradnju s UNICEF-om, WHOom i drugim agencijama sustava Ujedinjenih naroda. Nacionalna politika i mjere, uključujući zakone i propise, koje su usvojene kako bi se primjenila načela i ciljevi ovog Pravilnika, trebali bi se objaviti u javnosti te po istoj osnovi primjenjivati na sve koji se bave proizvodnjom i marketingom proizvoda koji
ulaze u djelokrug ovog Pravilnika.
11.2 Nadzor nad primjenom ovog Pravilnika pripada vladama pojedinačno i zajednički preko Svjetske zdravstvene organizacije, kako je odreñeno stavcima 6 i 7 ovog članka. Proizvođači i distributeri proizvoda koji potpadaju pod djelokrug ovog Pravilnika, odgovarajuće nevladine organizacije, skupine stručnjaka i organizacije potrošača trebali bi, u cilju navedenoga, surađivati s vlastima.
11.3 Proizvođači i distributeri proizvoda koji potpadaju pod djelokrug ovog Pravilnika odgovorni su za nadzor nad svojim marketinškim djelatnostima u skladu s načelima i ciljevima ovog Pravilnika te za poduzimanje mjera kojima moraju osigurati da njihovo ponašanje na svim razinama bude u skladu s ciljevima Pravilnika, neovisno o bilo kojim drugim mjerama poduzetim u svrhu provoñenja ovog Pravilnika.
11.4 Zainteresirane nevladine organizacije, skupine stručnjaka, ustanove i pojedinci odgovorni su za upozoravanje proizvoñača i distributera na djelatnosti koje nisu u skladu s načelima i ciljevima ovog Pravilnika, kako bi se mogle poduzeti odgovarajuće mjere. O svakom takvom slučaju potrebno je izvjestiti
i odgovorno tijelo vlade.
11.5 Proizvođači i primarni distributeri proizvoda koji potpadaju pod djelokrug ovog Pravilnika bi trebali upoznati svakog člana svojeg marketinškog osoblja s ovim Pravilnikom i s njegovim odgovornostima proizašlim iz istog.
11.6 U skladu s člankom 6.2 Statuta Svjetske zdravstvene organizacije, zemlje članice moraju podnostiti godišnje izvještaje generalnom direktoru WHO-a o djelatnostima poduzetima u svrhu primjene načela i ciljeva ovog Pravilnika.
11.7 Generalni direktor će svake parne godine podnijeti izvještaj Svjetskoj zdravstvenoj skupštini o situaciji glede primjene ovog Pravilnika i, na zahtjev, pružiti tehničku pomoć zemljama članicama koje pripremaju zakone ili propise, ili poduzimaju druge odgovarajuće mjere u cilju primjene i unapređivanja
načela i ciljeva ovog Pravilnika.